Kosár

Általános Szerződési Feltételek

Kedves Vásárlónk!

A Fressnapf-Hungária Kft. által forgalmazott vény nélkül kiadható állatgyógyászati termékeket az alábbi feltételekkel rendelheti meg áruházunkban. (E termékeinket a készletet tartó áruházainkban közvetlenül is megvásárolhatja. Ilyen áruházaink elérhetőségéről, nyitva tartásáról és a rendelkezésre álló készletről kérdezze munkatársunkat.)

1. A megrendeléshez hiánytalanul ki kell töltenie és alá kell írnia az áruházainkban elérhető, e célra szolgáló megrendelőlapot. Megrendelése aláírásával Ön igazolja, hogy az ÁSZF hatályos tartalmát megismerte, és magára nézve teljes mértékben kötelezőnek fogadja el. Az Ön és Társaságunk közötti szerződés a megrendelés Társaságunk általi elfogadásával jön létre. A szerződés feltételeit teljes egészében a jelen ÁSZF és a megrendelőlap adatai képezik, ellentmondás esetén az ÁSZF irányadó. Társaságunk nem tudja garantálni valamennyi forgalmazott termék folyamatos elérhetőségét. Ha a megrendelést nem tudjuk elfogadni, munkatársunk tájékoztatja Önt a termékek várható elérhetőségének idejéről. Társaságunk a jelen ÁSZF szerinti feladatainak és kötelezettségeinek megvalósítása érdekében alvállalkozót vagy más közreműködőt vehet igénybe.

2. A készleten elérhető termékek megrendelésének elfogadását munkatársunk aláírásával igazolja, és a megrendelés másodpéldányát visszaadja az Ön részére. Munkatársunk egyúttal tájékoztatja Önt a megrendelt termékek szállításának várható idejéről, ez azonban csak tájékoztató jellegű. A megrendelt termékek megérkezésekor az Ön által megadott elérhetőségen (választása szerint SMS-ben vagy e-mailen) tájékoztatjuk Önt az átvétel lehetőségéről. A termékek a megrendelőlap másodpéldányának bemutatásával, a vételár egyidejű kifizetésével vehetők át. A fizetendő összeg az áruház pénztárában fizethető meg. Az átvételre kizárólag a megrendelés helye szerinti áruházban, nyitvatartási időben, az átvételről szóló értesítés elküldését követő 10 napon belül van lehetőség. Amennyiben a terméket nem veszi át határidőben, megrendelése törlésre kerül, a teljesítéstől a Társaságunk eláll, ezzel kapcsolatban pedig semmilyen felelősség nem terheli. A megrendelőlapon részletezve feltüntetjük a fizetendő összeget forintban, amely tartalmazza a fizetendő ÁFÁ-t, közterheket és a szállítás költségét.

3. Megrendelő a megrendelt termékek átvételekor köteles ellenőrizni, hogy a termékek (és mennyiségük, kiszerelésük) megegyezik-e a megrendelésben foglaltakkal, illetve azok csomagolása sértetlen-e. Esetleges kifogását jelezze munkatársunknak, amelyet jegyzőkönyvben rögzítünk, és Társaságunk hibája esetén a cseréről haladéktalanul gondoskodunk. Ezt követően kifogást csak akkor áll módunkban elfogadni, ha a hiba az átvételkor nem volt felismerhető.

4. Társaságunk az Ön megrendelőlapon megadott személyes adatait (név, lakcím, email cím és/vagy telefonszám) bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése céljából (értesítések küldése, számlázás, a termékek átadása, esetleges panaszkezelés során) használja fel. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet a megrendelőlap aláírásával ad meg. Társaságunk az adatokat a rá vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően 5 évig kezeli. Az adatokat kizárólag az adatkezelésért felelős, titoktartási kötelezettség alatt álló munkatársunk ismeri meg. Az adatok illetéktelenek általi hozzáférése, károsodása vagy megsemmisülése ellen számítástechnikai biztonsági rendszert alkalmazunk. Társaságunk az fek@fressnapf.hu e-mail címen lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, azok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérje, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat Társaságunknál, valamint bírósághoz (akár az Ön lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz is) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +361 391-1400, fax: +361 391-1410 fordulhat, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu) fordulhat. Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatás elérhető az alábbi honlapon: www.fressnapf.hu

5. Jelen ÁSZF rendelkezései csak írásban, Társaságunk által egyoldalúan módosíthatók, így a Felek ráutaló magatartásával nem. A módosításokról áruházainkban kifüggesztett értesítéseinkből megfelelően tájékozódhat. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre vonatkoznak.

6. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben (így különösen a termékfelelősség, szavatosság, fogyasztói jogok és panaszkezelés, egyéb jogorvoslatok tekintetében) a magyar jogirányadó, a felmerülő jogvitákban pedig a polgári perrendtartás általános szabályai szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság jár el. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a létrejött szerződés érvénytelenségét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a felek a szerződést e rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A hatályban maradó rendelkezéseket az ÁSZF eredeti céljával összhangban kell értelmezni.

Találja meg a legközelebbi üzletünket

Találd meg a legközelebbi üzletünket

Térképes áruházkereső

Térképes áruházkereső

Megnézem →

Szakértőink segítenek

Szakértőink
segítenek

Kérdezd állatorvosainkat!

Kérdezze állatorvosainkat!

Kérdezek →